Young Fahrenheit – Univentum Labs Ideas

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W EDYCJI 2021/22.

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI W PAŹDZIERNIKU 2022 R.

CZYM JEST KONKURS "YOUNG FAHRENHEIT"?

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje konkurs Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki. Organizatorzy oczekują nie biznes-planów, a prezentacji realizowanych przez pracowników badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji. 

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2021 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgloszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu. Do końca semetru zimowego poznamy zwycięzców.

UNIVENTUM LABS - ORGANIZATOR KONKURSU "YOUNG FAHRENHEIT"

Univentum Labs sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego, utworzoną w 2014 roku. Do głównych zadań spółki należy transfer wiedzy poprzez komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspomaganie uniwersyteckich naukowców w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, tj. spółek spin-off. Nasza oferta jest nie tylko skierowana do pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale też przedsiębiorstw i inwestorów zainteresowanych wdrożeniem oraz zleceniem badań B+R. Jesteśmy zatem pomostem pomiędzy światem nauki i biznesu, pragnącym stworzyć innowacyjne zaplecze dla polskiej gospodarki.

Kapituła konkursu Young Fahrenheit podaje nazwiska laureatów trzech nagród.

Zwyciężczynią została dr Marta Krychowiak-Maśnicka (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed).

Drugą nagrodę przyznano dla dr Karoliny Pierzynowskiej (Wydział Biologii).

Nagrodę za trzecie miejsce otrzymał mgr Mateusz Baluk (Wydział Chemii). Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w pierwszej edycji Young Fahrenheit. Gratulujemy laureatom  i życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej. Mamy również nadzieję, że rozwiązania, nad którymi Państwo pracują uda się wdrożyć i okażą się one sukcesem rynkowym.

REGULAMIN KONKURSU "YOUNG FAHRENHEIT"

I. Ogólne zasady

1. Organizatorem konkursu pt. Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit (dalej: Konkurs) jest spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs sp. z o.o. (dalej: Organizator) we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (UG).

2. Celem Konkursu jest promowanie badań realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim oraz pozyskanie innowacyjnych pomysłów, idei, projektów (dalej łącznie: Projekty) o charakterze badawczo-rozwojowym, które posiadają potencjał komercjalizacyjny.

3. Konkurs skierowany jest doktorantów UG, nauczycieli akademickich będących pracownikami UG oraz tych osób niebędących pracownikami UG, którzy uzyskali stopień doktora na UG nie wcześniej, aniżeli w roku 2021 (dalej: Uczestnicy). Górną granicą wieku Uczestnika jest trzydzieści pięć lat (określone w momencie składania Projektu).

4. Projekty powinny dotyczyć badań wpisujących się w zakres nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, nauk ścisłych i technicznych lub nauk o życiu, które posiadają potencjał komercjalizacyjny.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminem Konkursu, w tym zgłoszenie Projektu bazującego na realizowanych przez Uczestnika badaniach.

II. Zgłaszanie projektów

1. Projekt musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacji, a także powinien być możliwy do praktycznego wdrożenia.

2. Projekt może zostać zgłoszony wyłącznie przez osobę fizyczną – Uczestnika (z zastrzeżeniem treści pkt 3).

3. Możliwe jest zgłaszanie Projektu przez zespoły Uczestników (maksimum 3-osobowe). W takim przypadku zespół reprezentowany będzie przez jednego z członków zespołu uprawnionego do ich reprezentacji, który zostanie wskazany w Formularzu jako Lider Zespołu.

4. Zgłoszenia Projektu do Konkursu należy dokonywać w języku polskim, wyłącznie w formie elektronicznej, pod adres mailowy konkurs@univentum.pl, na wypełnionym Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2021 r. (decyduje wpływ zgłoszenia do Organizatora). Konieczne jest również dołączenie oświadczenia (załącznik nr 2)

5. W przypadku błędów lub nieścisłości w przesłanym Formularzu oferty, Organizator może wezwać Uczestnika do ich poprawienia lub uzupełnienia.

6. Zgłoszenia dokonane w innej formie niż określona w ust. 4 nie będą brane pod uwagę przez Organizatora w ramach Konkursu.

III. Ocena projektów

1. Na etapie wstępnym Konkursu, wszystkie nadesłane Projekty zostaną poddane ocenie przez Kapitułę konkursu (Jury) powołaną przez Organizatora. Maksymalnie pięć najwyżej ocenionych Projektów, według wyboru Organizatora, zostanie zakwalifikowanych do finału Konkursu. Organizator może – biorąc pod uwagę jakość zgłoszonych propozycji – dokonać zmniejszenia lub zwiększenia liczby Projektów zakwalifikowanych do finału Konkursu.

2. Rozstrzygnięcie etapu wstępnego Konkursu, o którym mowa w ust. 1, zapadnie w terminie do dnia 30.12.2021 r. Uczestnicy, których projekty zostały zakwalifikowane do finału konkursu, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.

3. Podczas oceny Projektów, brane będą w szczególności pod uwagę następujące kryteria:

W trakcie pierwszego etapu:

     a) Innowacyjność i oryginalność Projektu (30% wagi)

     b) Jakość przedstawionego osiągnięcia (25% wagi)

     c) Komercyjny i naukowy potencjał projektu (35% wagi)

     d) Staranność opracowania (10% wagi)

W trakcie drugiego etapu:

     a) Innowacyjność i oryginalność Projektu (20% wagi)

     b) Jakość przedstawionego osiągnięcia (20% wagi)

     c) Komercyjny i naukowy potencjał projektu (20% wagi)

     d) Jakość prezentacji (20% wagi)

     e) Umiejętność odpowiedzi na pytania oceniających (20% wagi)

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2, zawierać będą zaproszenia Uczestników do prezentacji Projektów podczas finału Konkursu. Prezentacja Projektów odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora w (w przypadku niemożności zorganizowania spotkania osobistego prezentacja przybierze formę zdalną) w terminie do 20.01.2022. Termin prezentacji zostanie ogłoszony z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Prezentacja Projektu powinna trwać nie dłużej niż 10 minut i zawierać efektywne (i efektowne) uzasadnienie spełnienia kryteriów określonych w ust. 3, w szczególności innowacyjności i oryginalności Projektu, a także szans na komercyjne wdrożenia Projektu.

6. W finale Konkursu Projekty po ich prezentacji zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu.

7. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców Konkursu ze wskazaniem kolejności zajętego przez nich miejsca. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Uczestników:

     a) za zajęcie I miejsca nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł.

     b) za zajęcie II miejsca nagroda finansowa w wysokości 2.500 zł.

     c) za zajęcie III miejsca nagroda finansowa w wysokości 1 000 zł.

2. Nagrody finansowe zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wszyscy Uczestnicy, których Projekty przeszły do etapu finałowego Konkursu, otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród, o przyznaniu nagród równorzędnych, o zmianie wysokości poszczególnych nagród oraz o przyznaniu dodatkowych nagród.

5. W przypadku Projektów zgłoszonych zespołowo, nagroda jest dzielona w proporcjach wskazanych przez Uczestników.

6. Lista laureatów, wraz z tytułami projektów, zostanie podana do publicznej wiadomości.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie ogłoszenia związane z Konkursem, w szczególności Regulamin Konkursu, będą publikowane przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.univentum.pl. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z publikowanymi ogłoszeniami związanymi z Konkursem, w szczególności z Regulaminem Konkursu.

2. Projekty otrzymane w ramach Konkursu, bez uprzedniej zgody zgłaszającego Uczestnika, nie będą ujawniane stronom trzecim (z wyjątkiem członków Jury Konkursu).

3. Opisy Projektów, które nie doszły do etapu finałowego Konkursu, zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury Konkursu. Opisy Projektów, które doszły do etapu finałowego, będą zachowane dla celów dokumentacyjnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konkursu, o czym poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej Konkursu.

5. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu rozstrzyga ostatecznie Organizator.

6. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z przygotowaniem Projektu ani udziałem w Konkursie.

POZNAJ KAPITUŁĘ NASZEGO KONKURSU

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF BIELAWSKI

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG. Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent, adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011) i profesor zwyczajny (od 2011 roku). Biotechnolog, specjalista w zakresie diagnostyki molekularnej zakażeń wirusowych i nowotworów. Recenzent projektów Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Fundacji Nauki Polskiej (FNP); recenzent projektów 7. PR UE, HORYZONT 2020 i Innovative Medicine Initiative (IMI2). Był pierwszym prezesem Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Innowacyjnej Diagnostyki BioBaltica Sp. z o.o. oraz współorganizatorem i moderatorem pomorskiego klastra nauk przyrodniczych „BioEcoChem”. W latach 2014-2016 był dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz prezesem spółki celowej do komercjalizacji wyników badań naukowych TechTransBalt sp. z o.o.

DR HAB. WOJCIECH BIZON

Ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych publikacji z dziedziny przedsiębiorczości i znaczenia wiedzy w gospodarce, prezes spółki Univentum Labs odpowiedzialnej za komercjalizację wyników badań naukowych, członek Rady Naukowej przy Gdańskim Klubie Biznesu.

DR ANDRZEJ POSZEWIECKI

Doktor nauk ekonomiczny, wiceprezes zarządu spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs, wykładowca UG (Wydział Ekonomiczny), Członek American Economic Association, członek Radu Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, prezes zarządu Ratio Sp. z o.o., ekspert NCBiR i PARP, doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorstw realizowanych w ramach wieloletniej współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (m.in. z zakresu wspierania eksportu oraz CSR).

DR ŁUKASZ GUZIK

Doktor nauk farmaceutycznych o specjalności analiza farmaceutyczna, absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 roku współzałożyciel Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab, a od 2015 roku Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju spółki. Absolwent studiów Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierownik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków własnych, ale także z NCBiR. Współtwórca wdrożeń innowacyjnych usług i produktów w skali kraju o nazwie Smoky-Lab oraz HempWizards.eu.

RAFAŁ CHOMICZ

Prezes i twórca spółki SEVENET  S.A. Kreatywny i doświadczony menedżer. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, absolwent MBA, od 20 lat pełni funkcje organizacyjne i zarządcze w biznesie. Dojrzały i odpowiedzialny lider i negocjator.

ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Prosimy pobrać go oraz oświadczenie i oba dokumenty przesłać na adres mailowy konkurs@univentum.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2021 r.

E-MAIL ZGŁOSZENIOWY: konkurs@univentum.pl